Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

1. Áttekintés

Jelen Tájékoztató célja, hogy jelenlegi és leendő ügyfeleink megfelelő információt kapjanak azzal kapcsolatban, hogy működésünk során miért és milyen adatokat kezelünk, valamint hogy milyen jogok illetik meg őket. Számunkra nagyon fontos, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és törvényeket, így az alábbiakban részletesen bemutatjuk a Magyar Czider adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait.

Milyen alapelvek mentén történik az adatkezelés?

Jogszerűség: az adatkezelés jogalapja kifejezett és megalapozott

Tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatkezelésről megfelelő mennyiségű, érthető információ áll rendelkezésre, ami alapján az érintett tájékozódási lehetősége biztosított

Célhoz kötöttség: az adatkezelés kizárólag meghatározott és előre közölt célokra vonatkozóan történik

Adattakarékosság: az adatkezelés során kizárólag a szükséges és releváns adatok kerülnek bekérésre

Pontosság: a kezelt adatok mindig a lehető legnagyobb mértékben frissítettek,

Korlátozott tárolhatóság: adatkezelés kizárólag a célok eléréséhez szükséges időtartamig történik

Integritás és bizalmas jelleg: az adatkezelés során alkalmazott technikai és szervezési intézkedések magas fokú biztonságot biztosítanak

Elszámoltathatóság: a Magyar Czider eljárása megfelel a mindenkor hatályban lévő és alkalmazandó nemzeti és nemzetközi normáknak

Ki kezeli az adataimat?

Adatkezelő neve: Magyar Czider Kft.
Székhely: 8774 Gelse, hrsz. 053/3/A
Cégjegyzékszám: 20-09-077286
Adószám: 23946329-2-20
Honlap: https://www.czider.hu
Email cím: info@czider.hu
Képviselő neve: Szabó Katalin (ügyvezető)

 

Mikor alkalmazandó ez az Adatvédelmi Tájékoztató?

Az itt elérhető Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazandó a Magyar Czider weboldalára, Közösségi oldalára és minden egyéb direkt és indirekt szolgáltatására vonatkozóan.

 

Ki az az adatkezelő, az adatfeldolgozó és mi az adat?

Adatkezelő az, aki meghatározza, hogy milyen adatokat, milyen eszközökkel, milyen célokra gyűjtsön saját működése során.

Adat lehet bármi, amit a szolgáltatásaink során megadsz, felhasználsz, megosztasz. Személyes adat ezen belül az az információ, amely alapján téged közvetlenül vagy más információval együtt közvetve be lehet azonosítani. Ilyen például a neved vagy az email címed.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

 

Milyen jogalapon kérhetnek tőlem személyes adatokat?

Fontos, hogy bármely adatkezelés esetében az alábbiak egyike adhatja a jogalapot:

 

 1. HozzájárulásGDPR 6. cikk a)
 • önkéntes, tájékoztatáson alapuló, visszavonható, amely azonban nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét
 • a hozzájárulás megadása papír alapon történik vagy hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett az Adatkezelő internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak
 • ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni
 • ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl.: értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni
 • ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti
 1. Szerződés teljesítése (amelyben az egyik fél az érintett) – GDPR 6. cikk b)

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

3.Adatkezelő által teljesítendő jogi kötelezettség – GDPR 6. cikk c)

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

 1. Adatkezelői jogos érdekGDPR 6. cikk f)

Az Adatkezelő, vagy valamely harmadik fél jogos érdeke teremthet jogalapot az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az adatkezelő (vagy harmadik fél) jogos érdekével szemben, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait.

 

2. Adat típusok és adatgyűjtési célok

 

Pontosan milyen adatokat kérnek tőlem és hol?

 

Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

 

Milyen adatfeldoldózók szolgáltatásait vesszük igénybe az adatok kezelése során?

 

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Magyar Czider tulajdonosai és munkatársai férhetnek hozzá.

 

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

InterEuro Computer Kft.

1135 Budapest, Hun utca 2. 1. Em.

ugyfelszolgalat@iec.hu

3. Érintettek jogai

Milyen jogokat érvényesíthetek a személyes adataim kezelésével kapcsolatban?

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Ez azt jelenti, hogy az adatok bekérése előtt érthető és pontos tájékoztatást kell kapnia az érintettnek arról, hogy mi az adatkezelés célja, és hogy az adott szervezet hogyan kezeli az adatokat, például az adat útjáról vagy arról, hogy kik férhetnek hozzá. A czider.hu weboldalon jól látható helyre kihelyezzük tájékoztatónkat, illetve külön is kiemeljük, hogy mire fogjuk használni a személyes adatokat.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, akár adatkezelési célokra külön-külön lebontva. Ha nem szeretnél a válaszunkon kívül több emailt kapni tőlünk, akkor az utolsó emailünkre válaszolva könnyedén jelezheted azt felénk.

 

Hozzáféréshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adott szervezet által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, és ellenőrizze, hogy egy szervezet milyen adatot tart nyilván róla.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – ha technikailag lehetséges – kérje az adatkezelőt az adat továbbítására egy másik adatkezelő felé.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy egészítse ki azokat.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez

 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

 

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A személyes adatok törlése végleges törlést jelent, azaz a törlés után nem tároljuk tovább a személyes adataidat, biztonsági mentést nem végzünk.

Amennyiben emailt kapsz tőlünk akár a hírlevélen keresztül, akár egyéb, a fent részletezett módok egyikén, és leiratkozol vagy nem kérsz több levelet, úgy a nevedet és az email címedet azonnal töröljük az adott email küldéséhez felhasznált adatbázisunkból.

 

Elfeledtetéshez való jog

A törléshez való jog kiterjesztése az elfeledtetéshez való jog, amely szerint, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt valamilyen oknál fogva törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az egyéb adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Ilyen egyéb adatkezelő tipikusan a keresőmotorokat műküdtető adatkezelő, aki a nyilvánosságra hozatal miatt fér hozzá az érintett személyes adataihoz.

A Magyar Czider nem hoz nyilvánosságra semmilyen személyes adatot.

 

Panasztételhez való jog

A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy ilyen jellegű kérést küldj nekünk.

Hol érvényesíthetem a jogaimat?

A Magyar Czider minden esetben törekszik arra, hogy a jogaid érvényesülése maximálisan teljesüljön, illetve, prioritásként kezeljük az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos bármilyen jellegű kérdést vagy kérést.

Ezen túlmenően adatvédelemi ügyekkel az illetékes felügyeleti hatóság foglalkozik, amely esetünkben a magyarországi Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a GDPR fogalommeghatározásának 22. pontja alapján:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

 

4. Biztonságtechnikai és szervezési intézkedések

 

Milyen technikai intézkedések biztosítják az adatok biztonságát?

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani, az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Adatok továbbítása

EU-n kívülre: Adatkezelő személyes adatot az EU-n kívüli, harmadik országba közvetlenül és közvetve sem továbbít.

Harmadik személy részére: A partnerek adatainak átadására a hatályos jogszabályokkal összhangban csak a velük fennálló szerződések teljesítése érdekében kerülhet sor, illetve az illetékes hatóságok és bíróságok részére történhet. Adatkezelő csak a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítése vagy jogokérvényesítése érdekében vele szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatónak (ideértve a könyvelőt, bérszámfejtőt) vagy valamilyen hatóságnak (ideértve az adóhatóságot és munkaügyi hatóságot) illetve bíróságnak adhat át személyes adatot.

 

Fizikai szerver

Adatkezelő adatfeldolgozón keresztül, Európai Unión területén található szerveren tárolja a kezelt személyes adatokat (back-up és fejlesztői rendszerek). A szervertermet fizikailag két porta és több tűzálló biztonsági ajtó védi. A szerveren tűzfal található, valamint megfelelő bonyolultságú jelszó és adatkezelő által nyilvántartásban vezetett jogosultságok.

 

5. Gyermekek

Vannak életkorhoz köthető korlátozások?

 

Szerződés kötésére vonatkozó életkorhoz köthető korlátozások a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelőek.

 

A Magyar Czider bármilyen nemű és mértékű használata kizárólag olyan személyek számára megengedett, akik betöltötték a 18. életévüket. A felhasználó a honlap meglátogatásával elismeri, hogy 18. életévét betöltötte, azonban ezt a Magyar Czider nem köteles vizsgálni, és nem is jogosult erre vonatkozóan bármilyen hivatalos okmányt bekérni.

Azonban a gyermekek jogainak védelme érdekében, ha a Magyar Czider tudomására jut, hogy a felhasználó a fenti követelménynek nem felel meg, úgy jogosult a felhasználó felhasználói jogát valamint az általa megosztott tartalmakat azonnal törölni.

6. Változtatások

A Magyar Czider fenntartja magának a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Bármely módosítás csak akkor érvényes, ha megfelel a hatályban lévő jogszabályoknak. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a weboldalunkon történik.